Tuesday, December 29, 2009

عزم ملی برای سبز کردن برادران سپاهی و بسیجی

با توجه به شرایط بجرانی جامعه  برای جلوگیری از خونریزی بیشتر  و پیروزی سریعتر جنبش باید به فکر راهی برای جذب  هر چه بیشتر نیروهای نظامی به طرف  جنبش سبز مردمی باشیم .چرا که آنها فرزندان همین ملتند .جنگ ما با دیکتاتوری خامنه ای است و عده ای که منفعت های کلانی در رژیم دارند  .بعد از این شعار هایمان را جهت جذب نیروهای نظامی بدهیم .دیوارها و اسکناسها را پر کنیم از شعارهایی برای پیوستن این نیروها به مردم چون آنها متعلق به ملتند نه رژیم.نیروی اتنظامی حمایت حمایت.وقتی همین نیروهای خیابانی حاضر نشوند با مردم مقابله کنند سید علی میماند و 4 فرمانده مزدورش. در یکی از همین ویدیو های عاشورا مردم که به حق از دست نیروهای موتور سوارخشمگین بودند به سوی آنها سنگ پرتاب میکردند چه خوب بود اگر میتوانستند خشم خود را کنترل کنند و شعار بدهند اسلحه تو زمین بزار و تو هم با ما سبز شو .اثر این کار صد برابر سنگ اندازی بود

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive