Friday, June 4, 2010

ازآخر همه دست چین ها فریاد زدند ساندیسی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست

اینها واقعا" فکر کرده اند مردم مانند خودشان خر تشریف دارند مانند کبک سرشان را زیر برف کرده اند و دوروبرشان را نمیبینند که افردای که داخل حرم جمع کرده اید عده ای ساندیس خور و نان به نرخ روز خور بیسش نیسستند اینها اکثر مردم ایران نیستند اکثر مردم بیش از 90% مردم شما و این طرز کشورداری تان را قبول ندارند فریاد الله و اکبرامشب یادمان نرود  

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive