Thursday, February 17, 2011

موسوی و کروبی عزیز نگذارید این شور و شوق دوباره مردم خاموش شود

امروز لاریجانی در جمع قضات خودش اعتراف کرد مصلحت نظام فعلا ایجاب میکند که برای دستگیری و محاکمه سران جنبش صبر پیشه کنند.نگذاریم دوباره فضای یاس و انفعال و ترس بر جامعه قالب شود تا آنها بتوانند به اهداف شوم خود که همانا سرکوب و اختناق و محاکمه سران جنبش است بپردازند.موسوی و کروبی عزیز شما باید درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی را مطرح کنید باید دوباره خواسته های ملت را بیان کنید و از مردم بخواهید تا احقاق این حقوق به تظاهرات و تحصن و اعتصاب ادامه دهند .امروز مردم ایستاده اند شاید فردا دیر باشد

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive