Sunday, February 20, 2011

دوستان لطفا توجه کنید

با توجه به شرایط متزلزل رژیم .آنها تنها راه بقای خود را ایجاد ترس و وحشت بین مردم میبیند اگر توجه داشته باشید در روزهای فراخوان برای تظاهرات با وجود اینکه سرعت  اینترنت در تهران به شدت کند یا در نقاطی از شهر قطع میشود برای ساعتها فقط شاهد ویدیوهای حضور سنگین نیروی انتظامی در سطح شهر هستیم.باید هوشیار باشیم تا ناخواسته آب به آسیاب رژیم نریزیم.

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive