Saturday, February 19, 2011

فردا اول اسفند 1389 ساعت 3 بعد از ظهر فقط در خانه نمان

فردا اول اسفند ماه فقط در خانه نمانید .اگر توان رفتن به میدانهای اصلی شهر را ندارید حداقل به خیابانهای نزدیک محل سکونت خود بیایید.بگذارید حضور مردم در تمام سطح شهر آرامش را از کودتاچیان بگیرد.میدانهای اصلی شهر مرکز اعتراضات است و حضور شما در بقیه خیابانها در حکم پشت جبهه را دارد.همگی خشمگین  و ناراضی  هستیم این خشم را با حضور خود در خیابانها معنی ببخشیم.زندانیان سیاسی و خانواده هایشان.سران جنبش در حصر و خانوادهای شهیدان سبز منتظر حضور سبز ما هستند 

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive