Monday, December 27, 2010

اعدام مجازاتی زشت است

این روزها خبر حکم اعدام در گوشه و کنار شهرهای ایران باعث آزار هر انسان نوع دوستی میشه .چون میدانیم که اعدام چاره کار نیست .اعدام یعنی خفه کردن یک صدا و یک نفس نوعی کرخی و سردی به جامعه تزریق میکند .حالا چه این جامعه واقعی باشد چه جامعه مجازی.حتی برای مجرمان واقعی هم میشه از انواع مجازاتهای جانشین مثل حبسهای کوتاه مدت یا طولانی مدت استفاده کرد.  ای صاحبان قدرت در دنیای واقعی و مجازی حکم اعدامها را باز نگری کنید چون ما به گرمی صدا ها و نفسها نیاز داریم

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive