Monday, February 4, 2013

کاش این نعرها و مشتهای گره کرده برای دفاع از حقوق مردم بود و نه دفاع ازمفسدان حکومتی

   کاش این نعره ها و جیغها را وقتی سر میدادید که به راستی قانون شکنی شده بود..کاش وقتی مادر سهراب با عکس پسر 19 ساله خود از این زندان به آن دادسرا مراجعه میکرد نعره سر میدادید!کاش وقتی کیانوش ومحمد مختاری را کشتند و زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب را کشتند و تجاوز کردند فریادتان به آسمان میرفت..کاش وقتی حمزه کرمی و عبدالله مومنی از بازجویان و رفتار تحقیر آمیزشان سخن گفتند به خود میجنبیدید..کاش وقتی  اعتراض کارگران برای حقوق معوقه شان را میبینید مشتی گره کنید ..کاش به میان مردمی که شما نماینده شان هستید بروید و ببینید که به علت عدم کفایت شما و تباری که شما پشتیبانشان هستید چگونه زندگی میکنند...کاش به خانه آن جوانی که دستانش به جرم دزدی در شیراز قطع شد میرفتید تا بدانید اختلاسها و پارتی بازیهای مقامات بالا بیکاری میاورد و بیکاری عامل فقر و فساد و جنایت میشود

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive