Tuesday, August 11, 2009

آیا کسانی که بچه های مردم را زیر شکنجه در زندان میکشند قادر به تجاوز نیستند؟

باید از آقایان سئوال کرد وقتی بازجویانی در زندان هستند که جوانان را آنچنان شکنجه میکنند که منجر به مرگشان میشوند و فرمانده نیرو انتظامی که با وقاحت تمام ویروس مننژیت را عامل شکستگی جمجمه و دندانها و کشیده شدن ناخن ها و نهایتا مرگ جوانان عنوان میکند .وقتی شما قادر هستید که مدت 40 روز مادران شهیدانی مثل سهراب اعرابی را به بازی بگیرید و کسی مسئول این بی حرمتیها به خانواده شهیدان و زندانیان نیست.آیا این دیو سیرتان که شکنجه میکنند و آدم میکشند تجاوز جنسی نمیکنند؟

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive