Wednesday, August 12, 2009

ما میگوییم در زندانهای رژیم به زندانیان تجاوز شده شما ثابت کنید که نشده!

وقتی دنیااز حقوق بشر حرف میزند یعنی حتی یک مجرم هم باید بتوانداز حقوقش دفاع کند تا مورد ظلم قرار نگیرد وقتی میگوییم زندانی باید بتواند با وکیلش در ارتباط باشد این حق را به او میدهیم که اگر در زندان مورد تجاوز یا شکنجه قرار گرفت بتواند صدایش را به جایی برساند و مدرکی داشته باشد.بله آقای شاهرودی .آقای مرتضوی و آقای به اصطلاح دادستان شما این حق را از زندانیان دریغ کرده اید و امروز شمایید که بایید ثابت کنید چه امکاناتی در اختیار زندانیان کهریزک و دیگر بازداشتگاه ها که زیر شکنجه به شهادت رسیدن وجود داشته برای شکایت از بازجویان متجاوز؟

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive