Wednesday, November 4, 2009

بسیجیان جان بر کف بشتابید


نیاز مبرم بیت رهبری  به پوشک و تعدادی جان بر کف برای تعویض  پوشک مقام معظم.لطفا چماق ها را زمین گذاشته و سریعا خود را به بیت معرفی نمایید .

2 comments:

کوروش said...

سلام لطفا خبر رسانی کنید موسوی از صبح تا ساعت 13:30 در فرهنگستان هنر توسط لباس شخصیها بسیج و نیروهای گارد ویژه به طور کامل محصور بود این نیروها با تهاجم و توهین مشغول شعار دادن و کنترل درهای خروجی بودند تا مهندس خارج از ساختمان نشود همچنین چند سبز پوش جلوی در فرهنگستان توسط همین نیروها دستگیر شدندکه چند نفر هم توسط مردم دیگر از دست نیروهای بسیج خارج شدند و نجات یافتند

Anonymous said...

my name is poopak, I need some Posshak, just a hezbollahi koodak

Post a Comment

Followers

Blog Archive