Thursday, December 31, 2009

از ارسال لینکهای دیکتاتور پسند خود داری فرمایید

 .قبل از ارسال هر لینکی توجه داشته باشیم که نا خواسته آب به آسیاب  دیکتاتوری نریزیم
رژیم تنها در خیابانها برای سرکوب آماده نیست .بلکه با خبر سازیهای وحشت آفرین و تفرقه انداز و شایعه پراکنی برای حساسیت زدایی  و محک زدن واکنش مردم از یک سری اقدامات مانند دستگیری موسوی و کروبی سعی در ایجاد ترس و تفرقه و نا امیدی در جنبش را دارد . پس بیاییم همانطور که تا به حال در خیابانها خوب عمل کردیم  در فضای اطلاعاتی هم دو صد چندان مراقب باشیم.در یک روز گذشته لینکهای مربوط به دستگیری رهنورد. کروبی و موسوی.و ورود ماشینهای سرکوب به تهران نه یک بار بلکه دهها بار فرستاده شد.چرا؟

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive