Saturday, June 12, 2010

در خانه ماندن امروز یعنی پذیرش حقارت از گشت ارشاد در فردا

از آنجا که رژیم نه فقط از نظر اقتصادی و معیشتی مردم را زیر فشار گذاشته بلکه کوچکترین آزادیهای فردی هم از مردم دریغ میکند پس واقعا به هیچ نوع نمیشود بیخیال موضوع بود.سکوت و بی تفاوتی  امروز یعنی پذیرش حقارت و توهین از گشتهای ارشاد در خیابانها . حتی اگر تو به آنها کاری نداشته باشی آنها هستند که به سراغت میایند.پس امروز را به خاطر خود و یا فرزندانت فقط در خانه نشین

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive