Wednesday, May 25, 2011

دوستان سبز امروز شما بهترین نوا را به گوش ناصر رساندید نوای سبز آزادی.متشکریم

فقط میخواستم از تمام عزیزانی که در مراسم وداع باناصر حجازی این آزاد مرد ایرانی شرکت کردند و با فریاد مبارک بن علی نوبتت سید علی تن علیل آغا را به لرزه در آوردند تشکر کنم این شعارها بهترین و شایسته ترین نوایی بود که باید در مراسم یک آزادمرد شنیده میشد    

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive