Wednesday, June 26, 2013

و این بار مهندسی روان جامعه; القا حس فریب خوردگی جهت سر خورده ونا امید کردن مردم

کسانی که به روحانی رای دادن به همراه کسانی که انتخابات را تحریم کردند مهمترین مطالباطشان آزادی های اجتماعی و سیاسی و برداشتن فضای امنیتی و سرکوب در کشور است ...بعد از پیروزی روحانی مردم یکبار دیگر مزه اتحاد و همبستگی را چشیدند و همین باعث شد که خودشان را قدرتمند احساس کنند و بتوانند خواسته های خودشان را یکبار دیگر در خیابانها فریاد بزنند زندانی سیاسی آزاد باید گردد...همین حضور دوباره مردم و بیان خواسته های به حقشان دردی به جان حکومت افکنده طوری که چندی بعد از پیروزی روحانی شوع کردند به پروژه رئیس جمهور دزدی و اینکه او به رهبری نامه داده / او اصولگراست/ و به قول یکی ازدوستان به زودی کیهان او را خبر چین خود در نهاد ریاست جمهوری معرفی میکند تمام اینها برای تضعیف روحیه مردم , ودادن حس ناتوانی به مردمه . القا اینکه شما قادر به ایجاد تغییر نخواهید بود تا به این وسیله مردم پیگیر خواسته های خودشان نباشند.این یک اصل روانشناسی است که وقتی فرد و اجتماع احساس ناتوانی میکند کرخ میشود و کناره میگیرد.باید هوشیار باشیم ما روحانی را انتخاب کردیم و او باید پیگیر مطالبات ما و پایبند با وعده های خودش باشد ..

2 comments:

Anonymous said...

۱- فیلم واقعی گائیده شدن امام زمان مهدی (عج) در عصر غیبت صغری و کبری توسط آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

http://rezaazad4u.blogspot.ca/2011/07/blog-post_2228.html

۲- فیلم واقعی گائیده شدن نرجس مادر امام زمان مهدی (عج) توسط آیت الله العظمی نوری همدانی.

http://rezaazad4u.blogspot.ca/2012/05/18_30.html

narges said...

کامنتهای کسی را که به حساب خودش با فحش ناموسی قصد داره جوهر قلم را خشک کند پاک نمیکنم ..چون یا مزدور جمهوری اسلامی است یا کسی با افکار جمهوری اسلامی

Post a Comment

Followers

Blog Archive