Wednesday, July 3, 2013

حراج عدل علی در کهریزک.. سه قتل کیلویی 200000 تومان

 سه جوان در کهریزک زیر شکنجه کشته میشوند وقوه قضائیه چهار سال وقت میگذارد برای رسیدگی به این فاجعه ملی..بعد از گذشت چهارسال از قاتل محمد و امیر و محسن خبری نیست!!همانطور که ازقاتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب خبری نشد همانطور که از قاتل عزت ابراهیمی نژآد کوی دانشگاه خبری نشد...در این حکومت قوه قضائیه به کما رفته .  مصونیت قاتلان حکومتی  عامل اصلی تکرار این جنایات است. شاید اگر قاتلا ن عزت ابراهیم نژاد در سال 78 و قاتل زهراکاظمی در سال82 و زهرا بنی یعقوب در سال  86مجازات میشدند کسی دیگر جرات  نمیکرد محمد و محسن و امیر و ستار بهشتی را زیر شکنجه   بکشد .آقایان قوه قضائیه شما عامل اصلی بروز این چنین جنایاتی در بازداشتگاهای کشور هستید.بی عدالتی شما مهر تاییدی برادامه این جنایات  است

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive