Friday, December 10, 2010

محرم بهترین فرصت است برای تلنگر زدن به وجدانهای خفته

محرم ماهی است که مردم مسلمان و معتقد بیشترین آمادگی را برای مبارزه با ظلم و فساد دارند .چون در طی هزاران سال به ما آموخته اند که حسین در برابر ظلم سکوت نکرد و در برابر یزیدیان کوتاه نیامد .طی هزاران سال سینه به سینه مظلومیت حسین و همراهانش با انواع تعزیه و نوحه به ما گوشزد شده .ما هم میشنیدیم و از بی غیرتی و ترس کوفیان شاکی بودیم .همه اینها را گفتم تا یاد آوری کنم که مردم در این ماه  از لحاظ روحی و روانی و شور مبارزه با ظالمان بسیار آمادگی دارند و نباید این انرژِی را نادیده گرفت .شبهای محرم بهترین فرصت است برای پخش شبنامه هایی با مضمون ساده و کوتاه در مورد یزید زمان خامنه ای با عکس شهیدان سبز ویاد آوری اینکه ای کسانی که بر مظلومیت حسین و زینب گریه میکنید و آرزو میکنید که کاش در آن زمان درکنار حسین با ظلم مبارزه میکردید .سر خود را از برف بیرون بیاورید و ببینید شهدای مظلوم سبز را بخوانید رنجنامه اسیران زندان اوین را یا بر علیه یزید زمان قیام کنید یا دیگر خورده ای بر کوفیان نگیرید. 

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive